REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI (”Promoție”)
„E șansa ta de a câștiga”

1. Informația cu privire la înregistrare în concurs și premii este parte din Regulamentul oficial. Prin înregistrare la promoție, participanții sunt de acord să respecte acest regulament.

2. Organizatorul promoției este Grupul Proiectelor Inteligente S.R.L (denumit în continuare „Organizator”), cu sediul în Chișinău, str. M-t G. Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, Republica Moldova, cu Cod Unic de înregistrare 1003600043908 la Agenția Servicii Publice, reprezentată de Dl. Valerian Lungu- Director.

3. Promoția este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniţi la data începerii Promoției, cu domiciliul în Republica Moldova, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament și îndeplinesc condițiile de intrare menționate la punctul 5 de mai jos ("Participanți eligibili")

4. Promoția începe la 15 martie 2021 ora 00:00 și se încheie la 15 iulie 2021 ora 23:59 (ora Moldovei). Intrările primite după 23:59 (ora Moldovei), la 15 iulie 2021 (sau mai târziu de Data sfârșitului perioadei de promoție) nu vor fi acceptate.

5. Toți participanții eligibili care, în perioada promoției, trimit sau primesc orice sumă de bani prin intermediul serviciilor Western Union® Money TransferSM în rețeaua băncilor Partenere: B.C. Moldova Agroindbank S.A., B.C. Comerțbank S.A., B.C. Energbank S.A., B.C. Eximbank S.A., B.C. Mobiasbanca – OTP Group., B.C. EuroCredit Bank S.A. și urmează procedurile menționate la punctul 6 de mai jos ("Calificare tranzacție ") vor fi introduse în tragerea la sorți.

6. Pentru a participa la Promoție, fiecare participant eligibil trebuie:

să efectueze un transfer de bani (expediere/primire) prin sistemul Western Union în rețeaua băncilor partenere și să se înregistreze la promoție expediind un SMS (tarif standard) la numarul +373 78800005 cu Codul unic de pe cuponul răzuibil primit de la operator. Taxele SMS aplicate de furnizorul de servicii mobile sunt responsabilitatea exclusivă a participantului eligibil.
Clienții deasemenea se pot înregistra la promotie accesînd în browser adresa web www.moneytransfer.md și completînd Formularul aplicaţiei cu datele cerute: nume, prenume (aceste date trebuie să fie complete, să coincidă întocmai cu cele din Buletinul de identitate și cu cele înscrise pe Formularul Transferului emis), data transferului, adresă e-mail, număr de telefon valid, ultimile 4 cifre din codul MTCN, banca la care s-a efectuat transferul.

7. Toate înregistrările trebuie să fie autentice și nu trebuie să încalce drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. Toate înregistrările devin bun absolut ale Organizatorului și nu pot fi revendicate. Prin participarea la Promoție, Participanții eligibili își exprimă consimțămintul ca Organizatorul să colecteze, prelucreze și să stocheze date cu caracter personal al tuturor drepturilor de autor, a altor drepturi de proprietate intelectuală la înregistrarea lor și, astfel, renunță la orice pretenție. Organizatorul are dreptul (dar nu este obligat) să utilizeze orice formă de înscriere la această promoție, sub orice formă, în toate scopurile și în toate mijloacele de informare, și să adapteze sau să utilizeze înregistrările în orice fel în viitor în întreaga lume.

8. Intrările multiple sunt permise, cu următoarile condiții:
a. fiecare tranzacție trebuie să fie făcută separat și în conformitate cu acest regulament;
b. fiecarei tranzacții trebuie sa-i corespundă un cod unic de pe cuponul răzuibil;
c. indiferent de numărul de înregistrări, un participant eligibil poate câștiga doar o dată la aceeași tragere la sorți. Tranzacțiile câștigătoare vor fi șterse din baza de date și nu pot participa la celelalte trageri la sorți;
d. Înscrierile care nu se conformează în totalitate acestor Termeni și condiții vor fi descalificate.

9. În cadrul promoției vor fi organizate patru (4) trageri la sorți și vor fi desemnați 52 (cincizeci si doi) de câștigători – câte 13 câștigători pentru fiecare extragere. După fiecare extragere de bază se vor determina 5 (cinci) rezerve. Un Participant eligibil poate câștiga mai mult decât o dată pe parcursul întregii perioade a promoției, cu condiția să câștige la diferite trageri la sorți și cu înregistrări diferite.
Datele tragerilor la sorți sunt următoarele:
1) 19 aprilie 2021 – participă toate tranzacțiile valide înregistrate la promoție pînă la 16 aprilie 2021.
2) 19 mai 2021 – participă toate tranzacțiile valide înregistrate la promoție pînă la 16 mai 2021.
3) 21 iunie 2021 – participă toate tranzațtiile valide înregistrate la promoție pînă la 16 iunie 2021.
4) 21 iulie 2021 – participă toate tranzacțiile valide înregistrate la promoție pînă la 18 iulie 2021.

10. Premiile promoție:
I Prima extragere: 3 Samsung Galaxy Tab S6 și 10 Samsung Galaxy Watch 46 mm
II A doua extragere: 3 Samsung Galaxy Tab S6 și 10 Samsung Galaxy Watch 46 mm
III A treia extragere: 3 Samsung Galaxy Tab S6 și 10 Samsung Galaxy Watch 46 mm
IV A patra extragere: 3 Samsung Galaxy Tab S6 și 10 Samsung Galaxy Watch 46 mm

Rezultatele Tragerilor la sorţi vor fi introduse în procesul verbal semnat de o comisie formată din 3 persoane. La extragere va fi prezent un Notar Public care va legaliza semnăturile membrilor comisiei și va confirma procesul verbal.
Determinarea potențialilor cîștigători ai premiilor se va realiza prin trageri la sorți automate, organizate de către Organizator – cu ajutorul site-ului Random.org. Organizatorul va efectua tragerile la sorți cu ajutorul bazei de date excel cu toate tranzacțiile efectuate și înregistrate în perioada promoției, fiecărei tranzacții atribuindui-se un număr de ordine unic de participare. Pe site-ul Random.org se va indica numărul minim și maxim al tranzacțiilor înregistrate și acesta va genera numărul de ordine al tranzacției potențial cîștigătoare. Procesul verbal semnat de comisie este definitiv si obligatoriu.

11. Total în cadrul promoției vor fi acordate 12 Samsung Galaxy Tab S6 și 40 Samsung Galaxy Watch 46 mm în calitate de premii pentru clienții eligibili care au efectuat o tranzacție Western Union conform clauzei 5 și 6 al prezentului regulament. Organizatorul nu va fi responsabil pentru premii care nu ating așteptările câștigătorilor din motive care nu țin de controlul rezonabil al Organizatorului.
Premiile pot fi revendicate timp de 30 de zile calendaristice din momentul în care câștigătorul a aflat sau trebuia să afle despre rezultatele extragerii. Premiile nerevendicate vor fi acordate rezervelor în ordinea în care au fost extrase. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui premiile (sau orice parte din acestea) pentru un premiu (sau premii) cu valoare monetară echivalentă sau mai mare, dacă acest lucru este necesar din motive independente de voința acestuia. Nu se acorda echivalentul bănesc al premiului (sau o parte din acestea) și dacă nu se convine altfel în scris, premiile nu sunt rambursabile.
Pentru fiecare transfer de bani de la 250 Euro sau 300 dolari SUA sau 5000 MDL expediat (nu primit) din Republica Moldova clienții vor primi un premiu garantat. În total se vor acorda 15000 de premii garantare (în limita stocului disponibil) pe perioada promotiei.

12. Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în 10 zile calendaristice de la data tragerii la sorți folosind datele lăsate de ei la înregistrare la promoție. Câștigătorii premiilor care nu pot fi contactați după cel puțin trei (3) încercări se consideră că și-au pierdut dreptul de a primi premiul respectiv, fără compensare și Organizatorul poate atribui premiul altui Participant eligibil extras din fondul de intrări valide. În cazul în care, pentru un anumit premiu, câștigătorul, cât și rezerva sunt nevalidate, se va trece la următoarea rezervă.
Detaliile despre numele câștigătorilor vor fi disponibile timp de o lună după finisarea promoției prin expedierea unei scrisori către Organizator la adresa stabilită anterior și indicând numele și data promoției.

13. Câștigătorii sunt responsabili de orice taxă care rezultă din câștigarea premiului, cu excepția impozitului pe venit, care se achită de către Organizator.

14. Organizatorul și Western Union, își rezervă dreptul, la discreția sa, în măsura permisă de lege să descalifice orice participant eligibil care a încălcat prezentul Regulament sau de a modifica, suspenda, înceta sau anula promoția în cazul în care o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial îndeplinirea obligațiilor asumate prin Regulament. Forța Majoră înseamnă orice eveniment care a luat naştere în urma unor împrejurări ce nu depind de voinţa părţii şi care nu puteau fi prevăzute de partea respectivă. Astfel de împrejurări pot fi cauzate de: inundaţie, cutremur de pământ, epidemie, dereglări ale solului, şi alte calamităţi naturale, război sau alte acţiuni militare, anunţarea situaţiilor excepţionale, şi alte împrejurări ce nu puteau fi prevăzute (sau care s-ar fi putut prevedea dar nu puteau fi evitate).
15. Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr 1107-XV din 06.06.2002, (Monitorul Oficial al R. Moldova, 22.06.2002, nr 82-86/661), Legea cu privire la Antreprenoriat și Întreprinderi nr 845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 28.02.1994, nr 2/33), Legea nr 749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr 31, art. 318).

16. Acceptarea oricărui premiu, beneficiu și/sau ofertă oferită din partea Organizatorului va fi considerată ca un consimțământ al câștigătorilor de a participa la orice publicitate aferentă și de a folosi numele, imaginea și/sau vocea pentru publicitate și alte scopuri promoționale fără despăgubire, cu excepția cazurilor în care legea aplicabilă interzice acest lucru

17. În măsura în care există o neconcordanță între acest regulament și alte materiale de marketing sau garanții, produse în raport cu această promoție, acest regulament va prevala.

18. În măsura permisă de lege, Organizatorul și Partenerii îi exclud responsabilitatea și toate obligațiile care decurg din
a) orice amânare sau anulare a oricăror concursuri/extrageri la care se referă acest Regulament;
b) orice schimbare, furnizare sau utilizare a premiului;
c) orice act sau incapacitate de plată a unui furnizor terț, care este dincolo de controlul rezonabil al Organizatorului.
19. Organizatorul colectează informațiile personale ale participanților pentru a desfășura Promoția. În cazul în care informațiile solicitate nu sunt furnizate de un participant, participantul nu va fi eligibil să participe la Promoție.
20. Prin participarea la această promoție clienții sunt de acord ca Organizatorul să stocheze, să preia, să acceseze, proceseze, să transmită și folosească în alt mod informațiile pe care le furnizează în legătură cu participarea la Promoție. Organizatorul va folosi informațiile în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
21. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni și condiții.
22. Regulamentul Oficial este întocmit în limbile română și rusă, care au putere juridică identică. În cazul apariției divergențelor referitoare la interpretarea corectă a Regulamentului Oficial, ca bază de interpretare se va lua varianta acestuia în limba română. Această promoție, precum și orice litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu aceasta, va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legislatia națională. Orice litigiu apărut va fi rezolvat pe cale amiabilă, în caz de imposibilitate se va apela la instanța de judecată.